<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Politisk korrekt forvirring

Det heter ikke eskimo, det heter inuitt
Det heter ikke sigøyner, det heter rom
Det heter ikke lapp, det heter same

Det heter ikke tilbakestående, det heter psykisk utviklingshemmet
Det heter ikke dverg, det heter kortvokst
Det heter ikke neger, det heter.. noe annet (afrikaner?)

Men hvis det ikke er noe som heter rase, hva er da en rasist?

Etiketter: , ,

 

til denne posten

 
Anonymous Eugenie Sier:

Det heter ikke psykisk utviklingshemmet, men utviklingshemmet!
(klarte ikke dy meg)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hva skal vi nå med alle kulørene? Og alle beskrivelsene. Og alle? Vanskelig og politisk farlig farvann for alle uten hard politisk korrekt hud. Vi har frihet til å uttrykke oss i frihet, men kun med ufritt vokabular? Eller?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

eugenie: gjør det? stadig lærer man noe nytt..

anonym: haha, godt poeng. du må gjerne si hva du vil, så lenge du sier det på den riktige måten. fnis.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Ha ha ha! Denne politiske korrektheten fnyser jeg av. Har stor glede av å fremstå som idioten i forskjellige settinger der man bør være politisk korrekt - staner, mongo, åndssvak, neger, guling, pakkis, lanker osv osv osv. Legger man på en god dose mannsjåvinistisk og dårlig antifeminist holdninger i tillegg er dagen reddet.

"Han er da ikke psykisk utviklingshemmet, han er bare alternativt begavet og trenger oppfølging av to personer 24 timer i døgnet."

 
 
Anonymous Ståle Sier:

Et lite oppfølgingsspørsmål:
Hvis en person som ikke utstår andre raser er rasist, hva er da en artist?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: haha, det overrasker meg aldeles ikke at du gjørs på å være politisk ukorrekt så ofte du bare kan.

ståle: hm, en som ikke utstår andre arter? den var ny :-)

 

Svare?