<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Thea Gilmore: Holding your handThea Gilmore er en britisk singer-songwriter som til tross for sin unge alder (28 år) har rukket å gi ut ikke mindre enn åtte album og tre EP-er. Musikken hennes er blitt svært godt tatt i mot av kritikerne men dessverre har hun ennå ikke nådd ut til de store massene. Vel, med venner som Joan Baez og Steve Wickham (The Waterboys) skal man kanskje ikke klage uansett?

Holding your hand er hentet fra hennes tredje album; Rules for Jokers fra 2001. Enjoy!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger tina Sier:

denne sangen er veldig finfin.
perfekt en regnfull søndag.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ja hurra. perfekt!

 

Svare?