<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Laura Marling: GhostsLaura Marling er en atten år gammel singer-songwriter fra England som, etter å ha turnert i noen år, ga ut sin debutplate i februar i år. Hun er en del av nyfolk-scenen i London og er kjæreste med Charlie Fink som er frontmann i postgrungefolkbandet Noah and the Whale (også verdt å sjekke ut). Dessuten har hun turnert med Jamie T - en annen av mine favoritter. I sommer kommer hun til Quartfestivalen. Heldige er de som skal dit!

Dagens makeløse musikk er hentet fra debutalbumet Alas, I Cannot Swim. Jeg så intervju med frøken Marling på Lydverket nylig og hun virker rett og slett som en utrolig cool tjej. Dessuten skriver hun vakre tekster:

Lover, please do not
Fall to your knees
Its not
Like I believe in
Everlasting love

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?