<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkenbilder

Frem til nå har det vært temmelig sparsommelig med bilder av meg selv på denne bloggen, men i kommentarfeltet til posten om Amsterdamturen, dukket det opp et ønske om få å se bilder av Frøkna litt oftere her inne.

Og siden dere er verdens beste lesere og jeg mer enn gjerne lar dere få være med på å bestemme litt på denne bloggen (og ehm, fordi det er gøy med avstemninger), har jeg laget en poll til dere igjen. Spørsmålet i dag er altså om dere vil se Frøkenbilder på bloggen litt oftere enn en gang i året - vi snakker definitivt ikke daglige bilder av Frøkna i ulike kreasjoner og situasjoner. Fnis.Postpost: Hm, er det bare jeg som får en litt emmen smak i munnen av denne posten? Jammen bra jeg har en leser å skylde på..

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger vibeke Sier:

Vil mye heller se Kjæresten.... sukk ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

vibeke: åh, burde jeg bli fornærma nå? hm, jeg velger å la være. å legge ut bilde av kjæresten krever jo tillatelse i opptil flere eksemplarer, men jeg skal se hva jeg kan få gjort i løpet av sommeren. han er ikke akkurat noen linselus..

 
 
Blogger Tonita Sier:

Vil gjerne se frøkenbilder - men ikke på bekostning av frøknas fine bilder funnet på flotte steder - bilder som ingen andre kan konkurrere med.
Så: Ja takk - begge deler.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: nei er du gal, jeg skal da ikke slutte å stjele andres bilder. fnis.

frøkenbilder blir på ingen måte dagligdagse, uansett hva pollen sier.

 

Svare?