<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

I dag har jeg hugget ved

I dag har jeg vært på en lang reise. Vi har vært i skogen og hugget masse ved som vi har laget bål av og så har vi grillet pølser. Etterpå tok vi en tur med båt til et sted som ingen av oss hadde vært før. Akkurat hvor vi var er litt uklart, men det var veldig morsomt der. Vi bygde et lite hus hvor vi sov litt og så våknet vi og da måtte vi hugge litt mer ved. Så så vi en løve og ble litt redde, men heldigvis viste det seg at det bare var en liten og litt redd baby-løve. Vi fanget fisk med hendene som vi kokte på bålet og så hugget vi enda mer ved.

I dag har jeg vært i bursdagsselskap til Makeløs Nevø, han ble tre år.

Neste uke blir det tema-uke her på bloggen, da kommer det fiffige løsninger på store verdensproblemer på løpende bånd. Det er bare å begynne å glede seg!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous randi Sier:

Herlig ;-)

og jeg gleder meg!

 
 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

og venter i spenning!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

randi: ja, det var en veldig fint tur! :-)

hyggelig at du gleder deg!

heidi: du kan slutte å vente nå :-)

 

Svare?