<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Dø om så det gjelder

Her er bidraget som ga meg wildcard til finalen i Bloggidol:

Aftenposten melder at 1971 elg er drept av biler og tog det siste året. «Stakkars elg!» tenker du, for du er politisk korrekt og tar alltid det du antar er de svakes parti.

Men jeg kan fortelle deg hvordan det egentlig henger sammen - det hele er nemlig en velfundert politisk strategi fra elgens side. De sitter inni skauen og kukelurer og holder politiske møter mens de pønsker på hva de skal gjøre med alle bilveiene og togskinnene som så frekt har invadert territoriet deres. «Vi var her først!» sier elgen, taktfast og i kor. For noen år siden fant de ut at den mest effektfulle metoden for å markere sitt standpunkt var å møte døden uten frykt. «Alt for saka!» roper elgen og kjenner massesuggesjonen knurre i magen.

Etter den dagen har det vært mange elgmordsbombere som har vært villige til å ofre liv og helse for det de tror på. De kaster seg foran tog og løper foran biler, og håper at menneskene snart tar hintet og drar tilbake til byene der de kommer fra.

Ekstremistisk-konservativ elg som mener at innvadering utgjør en alvorlig trussel mot deres artsmessige egenart er ingen spøk.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous ole k Sier:

Det fortjener en plass i finalen! :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hihi :-) Men teksten er egentlig lite "anonym", den har sin markør syns jeg. I faste og gode, makeløse stil ;-) Gratulerer!

Kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ole k: takk takk! :-D

krissy: ja, er i grunnen enig, det er nok en ganske typisk tekst for denne frøkna. takk takk! :-)

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Ha! Jeg har kun stemt én gang i løpet av Idol-greiene, og dette var innlegget jeg stemte på.
:o)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sorgenfri: hey, cool! takketitakk, veldig hyggelig å høre. og fortsett på den måten! :-D

 
 
Blogger Tonita Sier:

Kri kjenner din stil bedre enn jeg, - men jeg setter like stor pris på det du skriver!
Gleder meg skillelig til neste innslag - var det 'skrivekurs' som var stikkordet.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: haha, det er ingen konkurranse dette her :-)

skrivekurs er stikkordet ja, og avstemningen pågår just nu. løp og stem, mange gode tekster!

 

Svare?