<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Jeg skal ikke si noe

Jeg har ikke noen mening om dette, jeg må liksom bare skrive at jeg ikke har noen mening. Jeg skal bare si fra at jeg ikke er med i denne diskusjonen altså, bare så dere vet det. Hvis jeg ikke skriver at jeg ikke er med kan det hende dere glemmer meg og da blir jeg så trist.

Vi skal ikke diskutere dette, det er ingen som syns det er en sak som er verdt å diskutere. Vi må bare si at fra at vi ikke er med i diskusjonen og at det var ikke sånn vi mente det da vi sa at vi ikke er med i diskusjonen og at vi dessuten syns at alt sammen er fryktelig dumt. Oi, se! Det ble en diskusjon likevel jo!

Jeg skal bare skrive en bitteliten post om blogging. Det er så gøy - jeg får så mange kommentarer og kommer høyt opp på Bloggrevyens populærliste. Ikke at det er derfor jeg skriver om blogging altså - metablogging er bare det teiteste jeg vet om.

Hu hei hvor det går.

Etiketter:

 

til denne posten

 
 
Blogger Zava Sier:

Kan jeg få stå ved siden av deg og være helt stille jeg også?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

maria mytterist: knis!

zava: ja! sshhh...

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg prøver å lære hva dette handler om...

*rister forvirret på hodet*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Nei, er det ikke denne eliten da..? Hvem som er med/ikke er med/vil være med/vil ikke være med og om det er bra/dårlig/uunngåelig å ha en elite og til slutt om det er bra/dårlig/uunngåelig å diskutere spørsmålene over. Tror jeg. Men jeg er ikke med i diskusjonen altså, bare så det er sagt. Knis.

 
 
Anonymous Thomas Sier:

Jeg har ingen kommentar til denne posten. =)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ikke jeg heller!

 
 
Blogger Avil Sier:

Eg syns heile eliteomgrepet er meininglaust og metablogging er så 1998.

*undertrykt fnis*

 
 
Blogger Tonita Sier:

Endelig en som våger å si at hun ikke har noe å si. Selv har jeg ikke sagt noe på en uke. Sort of.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

avil: ja sant? skjønner ikke at de gidder å diskutere det en gang. vil du høre min mening eller? :-D

tonita: jeg prøvde, men jeg klarte ikke la være :-)

 
 
Blogger Stian Sier:

Um ... ironi?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

stian: ja. massevis.

 

Svare?