<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

En helt vanlig dag på Msn


via videosift.com

-Hva skjer?
-Ikke stort. Prøvde å få tak i Kristine men hun var AFK
-Vi burde møtes mer IRL, ikke bare sitte her
-OMG, skal du også bli en sånn nå?
-STFU, FYI har jeg kjøpt meg fiskestang og meldt meg på fluebindingskurs
-WTF? LOL
-BTW du burde bli med
-Yeah right. Vent to sek, BRB

-BAK. Men sjefen sier jeg har å innfinne meg på hans kontor ASAP
-Oi, er det om den FAQ-en du skrev?
-Aner ikke. Men IMHO så var den skikkelig bra. Får se hva han sier
-Ok, B4N
-CU

Og for alle som noen gang har flørta på Msn; prøv å få med dere teksten i sangen over, den er hilarious. Eventuelt så kan dere lese den her. Og her er en liste over akronymer som brukes i kommunikasjon, blant mange glimrende kandidater er nok GFETE blant mine favoritter. Grinning from ear to ear.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Hahahah... det láter jo faktisk skikkelig bra. Lun stemme har gutten og:D

gfete

 
 
Blogger Lothiane Sier:

Sjarmerende, både gutten og sangen. :)

 
 
Blogger Confiteor Sier:

ROFL!!


Men han kunne synge :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: you and me both :-)

lothiane: visst er de det!

confiteor: ingen kan si noe annet :-)

 
 
Blogger Nissemann Sier:

Ha ha, LMAO! Dette var en fin samling! Og gutten var flink til å synge - og spille ukulele (undervurdert instrument).

Ante ikke at det gikk an å flørte på MSN, men nå er jo jeg litt gammel og etablert da...

 

Svare?