<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Nothing to say

 

til denne posten

 
 
 
Anonymous Anonym Sier:

Vel, da gleder vi oss til full oppdatering fra daten i dag (fredag)!!! ;-o

kri.

 
 
Blogger Stian Sier:

Øy! Det der var min blogartikkel!

Klem,
Stian

 
 
Blogger care Sier:

Bra sagt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: der fikk du sagt det!

krissy: det kommer :-)

stian: oida, unnskyld!

care: det syns jeg og :-)

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Du har så kule illustrasjoner til postene dine! Hvor finner du alle sammen?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk! Jeg har bare blitt ganske flink til å google frem bra bilder :-)

 

Svare?