<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kanskje litt mye


Jeg lurer på om det betyr at jeg har sittet litt mye foran pc-en,
når jeg prøver å finne klokka nederst i høyre hjørne av avisa?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Hahh. kanskje et lite tegn på det ja:-) Jeg hadde det nesten på samme måte en sommer jeg arbeidet på et cubuslager. Jobben bestod i å finne klær på ulike hylleplasser, sortert med kode for ulike farger. 8 uker til ende, og da jeg skulle ta meg en spasertur for å hente avisa, stusset jeg over at postnummeret på det gule huset på hjørnet, var 101, (og ikke 35- som indikerte fargen gul på lageret). Nææhh.... ??

krissy.

 
 
Blogger Mdm Bricolleur Sier:

eller når man tenker ctrl+z når pappmodellen man sitter og bygger knekker i to... En venn av meg prøvde å zoome inn på prisdisplayet med en imaginær musscroll, og jeg har drømt at jeg bodde i et sketch up-hus. nørd? ja det er jeg nok.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: haha, veldig bra. søstern min jobbet på sykehjem og måtte banke på døren før hun gikk inn på rommene til de gamle. det fortsatte hun med når hun kom hjem fra jobb også :-)

mdm bricolleur: oi, du er noen hakk foran meg ser jeg. tenke ctrl+z? heftig :-)

 
 
Blogger Tonita Sier:

ctrl - z - mulig heftig, men også mulig dødd.

for meg i alle fall.

Vi kommer tilbake til nederste høyre hjørne på en saklig måte senere.

Lørdags-natti-natti.

 
 
 

Svare?