<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gjør din plikt

Egoisten har lansert valg i Bloggebyen. Foreløpig leder Høyre med usaklige 49 prosent, noe som både er en skandale og som dessuten ikke har rot i noe i nærheten av virkeligheten.

Så kom igjen kamerater, gå bort dit og avgi din sosialdemokratiske stemme - nuh! Du har inntil i morgen tidlig kl ni å rette opp i skjevhetene der borte.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger tonita Sier:

Du er glad i Ego du, - det har jeg merket lenge. Koselig.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Alle er vel glad i Ego, han er en skikkelig goding. Og nå skal han ditche Høyre også! :-)

 
 
Blogger Frøken Fryd Sier:

Fysjom for et valgresultat! Her må folk ut og gjøre sin plikt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk! Begynte å lure om denne byen kun er befolket av konservative, godt å se at det fins flere som meg :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Nåh.. Ble veldig glad nå. Selvfølgelig kun fordi du linket. Jeg er da såpass overfladisk:)

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med de rette verdier

 
 
Anonymous Oda Sier:

Resultatet sier vel strengt tatt mer om hvem som leser Ego, enn om tilstandene i Bloggeby?

Men ok da. Jeg lofset bort og gjorde min plikt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

egoisten: bra at du ble glad og jeg ser begeistret at høyres oppslutning borte hos deg har sunket litt, noe jeg selvsagt tar æren for :-)

oda: godt poeng! jeg hadde trodd at bloggeby var mer rødt enn blått og kanskje jeg nå kan få beholde den forestillingen?

bra at du gjorde din plikt :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

Oda har rett. Min blogg hadde samme måling tidligere i år. SV fikk 33%, Venstre 26%, Høire kom nede på fjerdeplass med det samme som de har på de ekte meningsmålingene, 14%.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Dette er veldig betryggende, Esquil. Du har nettopp gjenopprettet min tiltro til befolkningen i denne byen. Takk! :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Di lille raddis ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jepp. Utrolig flaks at palestinaskjerf er blitt moderne! :-)

 

Svare?