<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna er klar for valget

Jeg er en sånn en som bestemmer meg for hvem jeg skal stemme på rett før hvert valg. Jeg har ikke ett parti som jeg stemmer på etter autopilot, selv om det åpenbart er noen partier som aldri er med i mine vurderinger. Så hvis du irriterer deg over fleskete valgløfter og urealistiske politikerutspill i media så er det litt min skyld, siden jeg er en av dem politikerne prøver å overbevise og omvende. Unnskyld for det.

Men nå har jeg bestemt meg, det ble plutselig ganske enkelt. For i dag gikk Ap ut og sa at de vil stenge sentrum innenfor Ring 1 for biler. Hurra! Hvis jeg hadde vært politiker ville det vært en av de sakene jeg hadde jobbet for. Hva skal vi med alle disse bilene i sentrum? De er jo bare i veien for sykler og trikker og gående. Bilfritt sentrum - jeg gleder meg!

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Gretten Sier:

Tidenes valgflesk! Det er intet annet enn sørgelig naivt. Hvorfor ikke selge inn noen km med sykkelsti i første omgang? Rune er for dust!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Selvsagt er det valgflesk, men det er bra valgflesk. Han flesker til, kan du si, hihi. Og jeg er for store vyer; har man det så kanskje man får gjort noe av betydning - uansett om man ikke gjennomfører hele den opprinnelige planen.

Er forøvrig også skeptisk til Rune G, men det får så være. Det er ikke jeg som skal jobbe sammen med han :-)

 

Svare?