<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Sjøtt og kjøtt


Det hender jeg leser Si ;D i Aftenposten og det hender at det er litt morsomt. Som i dag, da en ung mann har skrevet et sint lite innlegg om dette med sj- og kj-lyder.

Han mener det ikke er nødvendig at folk snakker perfekt norsk - det får holde at man skjønner hva hverandre mener. Og han er skikkelig lei av alle de som driver og retter på han når han sier sjøtt i steder for kjøtt. Greit nok.

Men når han heter Skjøttstad til etternavn kan jeg ikke la være å knise litt. Hihi.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?