<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

På tide å korte ned litt

Jeg har oppdaget at postene på denne bloggen bare blir lengre og lengre. Og siden alle vet at det er mye lettere å skrive langt og bra enn kort og bra, så utfordrer jeg herved meg selv til å begynne å skrive korte poster. Eller, ok - la oss si kortere poster da.

(Og denne posten var jammen en bra start på et nytt og kort liv!)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger mirakel Sier:

Jeg prøver akkurat det samme. Det er neimen ikke enkelt! :)

(jeg syns forsåvidt du alltid har bra poster, jeg.. både lage og korte.)

 
 
Anonymous Rabbagast Sier:

Kort eller langt, jeg vil i alle fall ha mer jenteklining i denne bloggen. Det tror jeg svært mange vil være enige i! (Ho ho)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mirakel: nei, det var derfor jeg følte at jeg måtte skrive om det i en post. nå kan jeg liksom ikke trekke meg..

takk, det var hyggelig å høre. right back at'ya! :-)

rabbagast: skal se hva jeg kan gjøre med saken!

 
 
Blogger radiohode Sier:

"Less is more!" Skriv i vei, kjære deg, så langt eller kort du vil. Jeg leser hvert ord.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det er veldig stas å høre. Vi er flinke vi! :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

Jeg husker at når noen beskyldte deg for å være Vampus var min første tanke at næh, dere befinner dere i hver sin ende av skalaen kort-lang. nå blir det vanskeligere å argumentere mot den beskyldningen :)

Å korte ned er helt klart en god ide. For oss alle.

 

Svare?