<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Og så sier de at blogging ikke kan forandre verden!


I dag har jeg for første gang syklet gjennom hele Løkka uten å bruke ringeklokken en eneste gang. Denne uventede og enormt hyggelige opplevelsen regner jeg selvsagt med utelukkende skyldes at alle fotgjengere i hele bydelen leste bloggen min den 4. mai mens de nikket enig med hodene sine og tenkte "ja, det var jammen en god deal, den skal jeg forsøke å holde min del av".

Og så sier de at blogging ikke kan forandre verden. Hah!

 

til denne posten

 
Anonymous Miriam Sier:

Ikke verst! Absolutt en motivasjonsfaktor for å fortsette bloggen sin :-)

 
 
Anonymous Christina W Sier:

SJälvklart har ditt blogginlägg förändrat världen...så det är bara att fortsätta skriva!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk begge to! Verden forandres med bittesmå skritt og et sted må man jo begynne!

 

Svare?