<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Tommy James and the Shondelles: I think we're alone nowEn ting som er ordentlig stas er å oppdage at sanger man kjenner i kjip åttitallsinnpakning faktisk fins i en mye finere originalversjon, ofte fra sekstitallet.

I think we're alone now er en sånn sang. Den ble først utgitt i 1967 av Tommy James and the Shondelles og lå da 17 uker på Billboard-lista. Tjue år senere ga Tiffany ut sangen på nytt, til tross for at hun selv mente den ikke var moderne og hip nok og egentlig ikke hadde lyst til å gi den ut. I 2006 ble sangen utgitt igjen, den gangen av den britiske jentegruppa Girls Alound.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous sonja daa Sier:

Den versjonen likte jeg. Men jeg stiller meg litt undrende til de som valgte akkurat den sangen som lyd til se-hvor-fint-det-er-der-jeg-bor-filmen sin, eller hva det nå er. Det forvirret meg litt.

Ellers likte jeg Weird Al Yankowitch sin "I think I'm a clone now"

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Eh, ja - videoen var kanskje ikke den beste.. Det er et stadig tilbakevendende problem når jeg skal legge ut musikk her; de sangene jeg vil legge ut har sjelden fancy og underholdende videoer.

Haha, den hadde jeg ikke hørt før men den var jo kjempefestlig. Fnis.

 
 
Blogger Snåta Sier:

Hei! Ville bare si i fra at nå er ikke denne videoen lenger tiljengelig:-)

 

Svare?