<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna har blitt venn med Facebook


Som de fleste andre har jeg et litt ambivalent forhold til Facebook. På den ene siden er det strålende å treffe igjen gamle kjente der inne, på den andre siden hater jeg at alle tilsynelatende har flere venner og morsommere liv enn jeg har.

Men nå har jeg funnet en grunn til å elske boka og det er bursdagslisten. Jeg er nemlig eksepsjonelt elendig til å huske mine venners fødselsdager, og det er skrekkelig pinlig. Hvis jeg i det hele tatt får med meg at de fyller år så er det alltid etter at merkedagen er passert. Facebook sørger imidlertid for at jeg nå blir behørig minnet på alle mine kontakters fødselsdag i god tid, slik at jeg kan sende sms/kjøpe gave/huske å gratulere når jeg ser dem.

Facebook ønsker å gjøre meg til en bedre venn. Og det er grunn nok til at jeg vil være venn med Facebook.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?