<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Den perfekte mannenDette er vel sånn omtrent beskrivelsen av den perfekte mannen. Skjønner ikke at det skal være så vanskelig, liksom? Sketsjen er selvsagt fra BBC-programmet Smack the Pony som hadde en hel serie av disse Dating Agency-sketsjene.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous EarlGrey Sier:

Skjønner ikke at det skal være så vanskelig jeg heller - vi er jo akkurat sånn, de fleste av oss ;o) Bortsett fra det aller siste; det er vel de færreste som flyr ved egen hjelp (er man ikke Peter Pan da, i såfall?)

"Smack the Pony" var virkelig en god serie med passe absurd humor, og spesielt hun som er med i dette klippet var bra (husker ikke navnet hennes akkurat nå, men hun hadde en rolle i "Green Wing" også)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Er det sant? Snodig da at jeg stadig møter på det mindretallet av dere som ikke er sånn, hmm..

Enig, Smack the Pony var utrolig morsomt (og det er ganske sjelden jeg syns sånne type program er vittige)

 
 
Anonymous radiohode Sier:

Earlgrey: Du tok replikken min. Få den tilbake!

 

Svare?