<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna hviler på laurbær


I dag hviler jeg på laurbærene.

To av mine poster har i dag, delvis samtidig, ligget og kost seg på Bloggrevyens "mest populære"-liste pluss at jeg er publisert på Sonitus for første gang. Hurra! Som om ikke det var nok så har bloggleser nummer 1000 besøkt Frøken Makeløs nå i kveld. Takk, kjære deg. Du vet ikke hvem du er (og det gjør ikke jeg heller) men jeg er glad i deg fordet.

Og til alle dere andre som leser og kommenterer. Fortsett med det! Dere gjør meg glad. Love ya!

 

til denne posten

 
Anonymous radiohode Sier:

Jeg ble nummer 987 og 1004. Men 1k fikk jeg ikke. Søren også!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Åååh. Men jeg er glad i deg fordet jeg :-)

 
 
Anonymous Tiqui Sier:

Gratulerer! Utrolig moro med slike milepæler i en bloggs etablering. Og du fortjener det, denne bloggen din blir bare bedre og bedre! :)

 
 
Anonymous radiohode Sier:

Bloggroll mangler dog... :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

og arkiv..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Tiqui: Tusen takk, veldig stas å høre!

Radiohode: Jeg vet. Jeg er så ny i bloggeverden at jeg driver fortsatt og orienterer meg her inne. Men det kommer, bare vent!

Esquil: Arkiv er herved opprettet.

 

Svare?