<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Tracy Ullman: They don't know about usJeg elsker denne sangen. Elsker-elsker-elsker. Musikken, teksten, videoen (med Paul McCartney) - what's not to love? Den er hentet fra albumet med den fantastiske tittelen You broke my heart in 17 places som kom ut i 1983, men det var Kirsty MacColl (hun som synger på Fairytale of New York) som skrev sangen og hadde originalen i 1979. Resten av Ullman-albumet er i høyeste grad verdt å sjekke ut også.

Tracy Ullman er forøvrig en av de motbydelige damene som har talenter på absolutt alle områder; hun kan både synge, danse og skrive, i tillegg til å være morsom, ha eget tv-show og medvirke i en uendelig lang rekke filmer. Og jada, selvsagt er hun pen også. Yuk.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Morten Sier:

Jepp en av mine yndlinger også. Amerikansk har hun blitt også.

 
 
Anonymous him Sier:

Og den aller tøffeste bowling outfitten!

 
 
Anonymous Sonja Sier:

Oh Yeah! Liker den sangen så godt. Men si meg, ble den ikke brukt i en tv-serie for noen år siden. Det er akkurat som om jeg husker noe der, men jeg vet ikke helt hva.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

morten: ja, det er jo liksom ikke måte på :-)

him: haha, hadde folk bare kledd seg så bra på bowling så hadde jeg hengt der hele tiden :-)

sonja: jeg tror den ble brukt som åpningssang for tracy ullman show, kan det være det du tenker på?

 

Svare?