<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Livet på førsteklasse

Så er man på jobbreise og skal holde styr på 300 gale mennesker fra hele verden. Da dukker det lett opp problemstillinger av typen "er det virkelig en menneskerett å bo på enerom når man er på seminar?" og "kan to menstruerende kvinner bo på samme rom?" Fascinerende spørsmål som jeg lar det være opp til dere å besvare.

Selv har jeg selvsagt smisket meg til en aldri så liten suite. Er man sjef så er man sjef og da får man jo nyte det så lenge det varer - på mandag er det tilbake til mitt eget lille kontor med vindu som ikke lar seg åpne.

Ulempen ved å ikke være alene på seminarstedet er at man som vert lett glemmer akkurat det og derfor ender opp med å smile høflig til helt ukjente mennsker. Jeg snakker engelsk til intetanende dansker med adoptivbakgrunn og norsk til bleke latin-amerikanere som ikke forstår annet enn spansk. Oh well, jeg er i det minste imøtekommende og hyggelig mot dem alle sammen, selv om de ikke skjønner noe som helst av hva jeg vil dem.

Etter alt dette stresset er det ingenting som å trekke seg tilbake fra bermen til en ekslusiv lounge og grunne over hvorfor noen mennesker har innovernavle og andre ikke.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger etaktuarliv Sier:

Hm, men er det å arrangere tur til København konsistent med å redde verden? I disse klimaforandringstider, mener jeg.

I min jobb er det relativt sjelden jeg har delt rom med kolleger, også på "teambuildingseminarer". Det har vel skjedd tre ganger, hvorav på den siste turen var min makker fraværende, så jeg hadde to dobbeltsenger for meg selv.

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Nei, det er ingen menneskerett å få sove alene på rom på seminar. That said: Så blir jeg alltid grinete når jeg ikke får rom alene fordi jeg liker å sove mer enn andre folk og "andre folk" ofte vil sitte oppe lenger og drikke mer enn jeg synes er komfortabelt når jeg er på seminar...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

etaktuarliv: vi reiste ikke med fly, så jeg tror ikke vi gjorde noen stor skade på miljøet. men godt poeng :-)

delirium: hadde det vært opp til meg så kunne de gjerne fått sin egen suite alle sammen, men de økonomiske rammene for seminaret var så trange at det ikke var mulig å få det til.

jeg skjønner veldig godt at folk helst vil sove alene på seminar, men jeg syns nok at det er noe drøyt å dra det derfra til å proklamere at enkeltrom er en human right (særlig tatt i betraktning at disse menneskene jobber for en bedre verden..)

 

Svare?