<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

GjenbrukTrodde du den gode gamle kassetten var gått ut på dato? Neida, det er visst bare om å gjøre å finne nye bruksområder.

Bildene er rappet fra Designboom

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Med en viss fare for at noen kunne komme til å hive lommeboka, i skade for å tro at det var søppel.......

:-)+

kr

 
 
Blogger Candy Sier:

likte lommeboka! hvor kan man få tak i en lignende en?

 
 
Anonymous Kaptein Graaskjegg Sier:

Kassetter har vel ikke gått ut på dato vel? Eeeh...det har jeg ikke fått med meg. Bruker dem i 4- og 8-spors opptagerne i studio hele tia. Låter konge og kan spole... Men jeg må si at det var kreativ etterbruk. Likte spes det beltet...haha :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: one man's trash is another man's treasure..? :-)

candy: si det? kanskje designboom vet?

kaptein graaskjegg: ups, ikke meningen å tråkke noen på tærne! :-)

 

Svare?