<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Vennetjenester

En hel masse folk, blant andre administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Ulrik Sverdrup-Thygeson, er bekymret for den nye ekteskapsloven og hvilke konsekvenser den vil bringe med seg:

"Det gjenstår å åpne for ekteskap mellom flere enn to, og det vil ikke kunne stoppes. Noe naturgitt å støtte seg til har man ikke, heller ikke tradisjon, etiske eller religiøse normer, tvert imot. Ulike pragmatiske argumenter kan forsinke, men de blir relative og spørsmål om tilvenning."

Med andre ord; Homovennen og hans folk baner veien for at Frøken Fräken skal få slippe å velge bare én blant sine mange beilere. Det var det jeg visste, at de to driver og kukkelurer sammen uten at jeg får være med. Hmpfr.

Her har jeg gått rundt og trodd at vi hadde en plan om at Frøken Fräken og jeg skulle bli fake-lesber og kjøpe et småbruk sammen og at Homovennen også skulle bo der, inni et lite kott, og en gang i blant bli hentet frem for spermdonasjon. Blir det plutselig ikke noe av nå liksom? Er jeg uttafor?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Stian Sier:

Hvor er bloggen til Frøken Fräken, forresten?

 
 
Anonymous frøken fräken Sier:

Men kjære deg da! Vi baner bare vei for at hva-som-helst skal kunne gå an! Dvs - mine beilere - oss fake-lesber og spermdonatorhomovenn på et småbruk - alle sammen :)

Stian: det betyr kanskje at det blir plass til deg og ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

stian: frøken fräken er en travel dame som ikke har tid til blogging, er jeg redd. men om hun hadde hatt det er jeg overbevist om at det hadde blitt en strålende blogg!

frøken fräken: haha, spermdonatorhomovenn! veldig bra, jeg gleder meg til småbruket :-)

 
 
Anonymous Homovennen Sier:

...mens jeg kaldsvetter litt av tanken på dette landbruksprosjektet deres!

 
 
Blogger Stian Sier:

Frøken Fräken: Takk for inkluderende og oppmuntrende omtale av min person ... tror jeg.

Frøken Makeløs: Jeg har da heller ikke tid til blogging, men jeg har da blogg? Noe som viser at ... ja, hva viser det, egentlig? Hm. Nå ble jeg i stuss her.

Homovennen: Du synes også kvaliteten på komplimentene er dalende, her, ja?

 

Svare?