<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Ansatte i EU-parlamentet: Friday I'm in loveDette er kollegaene sine det, sånne folk vil jeg også jobbe med! Visstnok er videoen laget i en tom bygning etter arbeidstid (hvertfall sier de som laget den det - men vi andre skjønner jo at de egentlig lager videoer hele tiden i stedet for å jobbe).

Litt cheesy begynnelse, men så sprer den kollegiale gleden seg også til oss som sitter og ser på. God helg!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Bilturist Sier:

Hmm... Lurer på om jeg klarer å få med meg de livstrøtte AFP-kandidatene på regnskapsavdelingen på noe tilsvarende. En versjon av fontenesangen til Koop hadde gjort seg. Særlig i dag som det jaffal er nok vann ute!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det er helt sykt vått, jeg vasset gjennom flere cm med slaps på vei hjem. Det burde vært ulovlig med sånt vær!

Men hvis du får med deg AFP-erne på et fontene-stunt av type Koop må du love å filme! :-D

 
 
Blogger Windingstad Sier:

Ja, her har vi de skumle EU-byråkratene i egen person...:)

 
 
Blogger elx Sier:

Fantabulous!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

windingstad: velkommen hit! de virker jo ikke så veldig skumle i videoen, men kanskje de er photoshoppa? :-)

elx: yay! :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

skikkelig bli-i-godt-humør-video. takk :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

bare hyggelig! :-)

 

Svare?