<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Beth Orton: ConceivedDet var en tidligere date som introduserte meg for Beth Orton (og det er vel sånn ca det eneste positive han huskes for..). Hun er en sånn gullartist hvis sanger bare blir bedre og bedre jo mer man hører på dem. Så langt har hun gitt ut sju album siden debuten i 1993 og Conceived var den første singelen fra hennes nyeste album Comfort of Strangers (2006).

Og har dere sett sånn en koselig video da!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Mdm Bricolleur Sier:

ja, herlig er hun :) Takk for fin låt nå før jeg går tilbake til skolen.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

glad du likte den! :-)

 
 
Blogger Zava Sier:

Takk!! Suverent, inn på iTunes med seg å shoppe musikk!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

bare hyggelig :-)

 

Svare?