<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Turister bør slippe fartsbøter

Den danske eksnorgesturisten Lars Wæhrens har i dag et innlegg i Aftenposten hvor han forteller om da han nylig kjørte i 69 km/t i 60-sone på vei til Trysil. Han vedgår at han kjørte for fort og at han endatil ble gjort oppmerksom på at det var fotobokser i området, men han virker likevel overrasket og mer enn litt snurt over at han halvannen måned senere ble avkrevd 1600 kroner i bot. Det er nemlig i følge dansken èn ting hva nordmenn vil gjøre med hverandre (gi hverandre dyre bøter) men noe helt annet hva man gjør med de stakkars turistene.

Wæhrens går ikke inn på akkurat hvem som skal komme inn under definisjonen av turist men ettersom poenget synes å være at de ikke er kjent med norske regler og størrelsen på norske trafikkbøter så antar jeg at enhver som ikke har norsk pass og som ikke har rukket å sette seg inn i norske trafikkregler bør slippe bøter når de kjører for fort. Personlig syns jeg det er noe smålig å stanse ved fartsforteelser, eller trafikkregler for den saks skyld. Det eneste som virker rimelig er derfor at alle som ikke har norsk pass kan få slippe å forholde seg til norsk lov overhodet.

Wæhrens ender sitt innlegg med å liste opp fire tiltak han personlig nå vil igangsette som en reaksjon på den frekkhet den norske stat har utvist i denne saken. Ingen av de fire tiltakene handler om å holde fartsgrensa, noe sånt skulle jo tatt seg ut.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Iversen Sier:

Han er sikkert knallfestlig å spille RISK med. :D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hehe, ja. Kan ikke tenke meg at han er dårlig taper i det hele tatt..

 
 
Blogger Tonita Sier:

Sikker på at alle kommer til å savne ham i Norge - lenge!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Definitivt. Og særlig trafikkpolitiet, ser jeg for meg :-)

 
 
Blogger Martine Votvik Sier:

Hmm, en annen ting som faller en i hodet når en leser saker som denne, er at en del "turister" antageligvis ikke kjenner norske veiskilt i det disse faktisk varierer noe fra land til land.

Er det ikke litt lykke og fromme å bare slippe dem ut i ukjent farvann uten i det minste en liten forklarende brosjyre?

Jeg håper man i det minste blir utdelt en brosjyre.

 
 
Anonymous XmasB Sier:

Det er ikke så deilig å være dansk i Norge, tydeligvis. Men jeg er ganske sikker på at de danske lovene gjelder for nordmenn på besøk i Danmark og.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

martine: det er veldig skremmende å tenke på alle disse utlendingene som raser rundt på norske veier uten å skjønne skiltingen. en brosjyre bør absolutt utarbeides snarest og distribueres på alle grenseoverganger, flyplasser og fergeleier. gjerne sammen med en kortversjon av norske lover.

xmasb: om det sier dansken ingenting, merkelig nok :-)

 

Svare?