<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

En svært underholdende lunsj

Dagens lunsjsamtale var sykere enn på lenge. Det liker jeg.

Først snakket vi om alternative karriereveier for en fotointeressert kollega. Etter å ha slått fast at det er mulig å overleve som matfotograf og dessuten fått vite at det fins folk som er eksperter på å lage erotiske kaker, ble konklusjonen selvsagt at hennes fremtidige nisjebaserte karriere vil være å jobbe som erotisk matfotograf. (Om det da er fotografen som er erotisk eller om det er maten som er det, kan jo diskuteres).

Videre snakket vi om amming (for diskret offentlig amming, mot å legge igjen bæsjebleier på kafebordet når man går). Fascinerende nok viser det seg at amming aldeles ikke er reservert kvinner som har født. Ikke bare kan kvinner som ikke (nylig) har født begynne å produsere melkefremkallende hormoner ved å være mye sammen med nybakte mødre og/eller deres barn, men menn kan også klare å klemme ut en melke-lignende substans fra de tidligere antatt ubrukelige brystvortene sine. Det er bare snakk om nok stimuli over et par uker eller store nok mengder anabole steroider.

Jeg skulle ønske alle lunsjer var like underholdende.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Kanskje fotografen kan skape seg en kariere av å fotografere bæsjebleier? Ikke mange om beinet der.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

det spørs om det er noe særlig marked for det da..

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det fødes gærninger hver dag. Tror du ikke noen av disse er keene på bæsjebleiebilder? Såkalte "BBB". Det finnes jo de som liker A2M (heter det ikke dét?)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg tviler. Og A2M vet jeg ikke hva er..?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Sånt noe ønsker jeg ikke å forklare en ekte quinde. Det er for ekkelt.

 

Svare?