<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Borte vekk?


Jeg er her, jeg har bare ikke noe særlig på hjertet om dagen. Hvis det var noen som lurte, altså. Dessuten skinner solen - og jeg har planer som må legges, jobbings som må jobbes og liv som må leves.


Frøkna returnerer helt sikkert en regnværsdag, fortere enn du aner.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger mirakel Sier:

Jeg har lurt på hvor du har vært. Fint å se at du fortsatt er innom. :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hyggelig at du lurte! :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Fornuftig, og velkommen igjen.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med solstråler gjennom kontorvinduet

 
 
Anonymous Tiqui Sier:

Godt å høre at solen lokker mer enn bloggen! Hvem vet, du finner kanskje mer inspirasjon til flere blogger mens du er i solen - som du kan skrive den nevnte regnværsdagen :) Nyt sommeren!

 
 
Blogger Gretten Sier:

Kan jeg linke fra min blogg til denne posten, så slipper jeg å skrive det selv.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

egoisten: takk for det!

tiqui: jeg tviler, men man vet jo aldri.. :-)

gretten: klabert.

 
 
 

Svare?