<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna i finalen av Den Gyldne Q

Esquil gjør en hedersinnsats i år igjen og arrangerer nå Den Gyldne Q for tredje gang. Jeg har aldri helt skjønt hva Q-en står for, men det dreier seg uansett om å kåre Norges beste blogg.

Yours truly har klart å kjempe seg frem til finalen og er selvsagt grusomt stolt av å være en av de tjuefire som har klart det, av 120 nominerte. Avstemning foregår nå og frem til onsdag ettermiddag og så blir det live opptelling av stemmene på onsdag kveld. Det var fryktelig spennende i fjor og jeg regner på ingen måte med at det blir noe mindre spennende i år.

Så hvis du ønsker å være med å stemme, må du løpe bort til Esquil i dag eller i morgen. Og hvis du har havnet her via en link fra Rølerbloggen og aldri har vært her før, så må jeg forte meg å si at den siste uken ikke er representativ for hva Frøkna vanligvis blogger om. For å få et mer riktig bilde av hva denne bloggen vanligvis handler om, foreslår jeg at du for eksempel kikker på arkivet fra august i år.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Lykke til i finalen. Seff har vi stemt på deg (og ingen andre)..

:-)

kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk søte deg, det holdt til en sjetteplass, hurra! Og hvis du leser kommentarfeltet der inne så ser du at jeg passet nøye på at akkurat din stemme ble telt med i oppsummeringen :-)

 

Svare?