<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Vapnet: ThoméegrändKjæresten er litt old school av seg og driver fortsatt og kjøper cd-er, sånn på helt lovlig vis. I dag har han fått lønning så nå sitter jeg her og laster inn all den nye musikken hans på pc-en min (Duffy, Amy MacDonald, Beth Rowley, Emmylou Harris, Isobel Campbell & Mark Lanegan og The Decemberists) og det slår meg at å rippe er bare en eneste vokal fra å rappe. Hadde det ikke vært for at det er et engelsk ord så kunne man nesten blitt litt paranoid. Og for dere som tror at jeg bare stjeler musikk så har dere nesten rett, men jeg har faktisk kjøpt en cd i dag jeg også; Vapnet. Hurra for deilig og småsnål svensk popmusikk!

Snart kommer Frøken Fräken hit og da blir det endelig jentekveld med skravlevin og gode greier. Etter hvert tar vi nok turen ned til Tordenskioldsgate hvor Kjæresten og hans trønderkoloni feirer bursdagen til Oslos kanskje blideste bartender. Det blir en bra fredag!

Etiketter: ,

 

til denne posten

Svare?