<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Manager of the universe


Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å finne drømmejobben.. Jeg har da ikke spesielt høye krav?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous fantomet Sier:

tror ikke det er mulig å finne drømmejobben frøken, den må skapes selv. bor det ikke en forfatterinne langt der inne et sted? ;-)

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Du får spørre Bush hvor han fant utlysingen :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

fantomet: joda, og hun har nettopp blitt refusert for første gang :-)

minneapolise: ok, har du e-post adr hans eller?

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Jeg er veldig enig med fantomet. Drømmejobben må skapes selv:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

selvisk: og det har du gjort! :-)

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Han vil helst ikke jeg skal gi den videre, men sier jobben er ledig om ikke så alt for lenge.

 
 
Anonymous fantomet Sier:

godt å høre frøken, da er du i gang :-) Har stor tro på deg fordi tekstene dine er fylt av herlige vibber, underfundige observasjoner og en ledig språkføring ;-) håper du har inngått et kompromiss eller to med leseren når du forsøker deg i bokform. alle er litt spekulative når de skal få utgitt noe første gang. det handler om å skille seg ut, treffe tidsånden, favne vidt o.s.v. lykke til, og husk å være hard mot de harde da ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

minneapolise: det har jeg også hørt, men jeg tror likevel ikke at jeg kommer til å søke..

fantomet: takk for fine ord! er ikke sikker på om jeg skjønte alt (vær hard mot de harde?) men det var sikkert kloke råd fordet :-)

 

Svare?