<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Prøvesang og quiz

Som kjent var jeg og prøvesang for et kor på tirsdag. Jeg antar at dere nærmest dør av spenning etter å få vite om jeg blir korjente eller ei og jeg skal ikke være kjip og la være å fortelle hvordan det gikk.

Det gikk dårlig. Eller, jeg kom ikke med men jeg er ikke så sikker på om det egentlig er så ille. En ting er jo at det etter mange år med totalt fravær av forpliktende fritidsaktiviteter virker litt skummelt å måtte prioritere faste ukentlige korøvelser, øvelseshelger og konserter. Kanskje jeg ikke hadde taklet presset?

Dessuten var jeg samme dag på den første av det som forhåpentligvis blir en lang rekke av pubquizer med mine eksellente venner. Ettersom jeg dessverre (foreløpig?) ikke er særlig god på å være to steder på en gang så ville quiz måttet ryke hvis jeg hadde kommet med i koret og det ville vært ganske leit.

(Og sist men ikke minst så hadde korøvelsene kommet i veien for So you think you can dance som er mitt favoritt-tv-program, men det tør jeg ikke si høyt.)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Pokker..og jeg som hadde tenkt å begynne å gå på korkonserter.

B.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Du kan vel gjøre det likevel? Jeg skjønner jo at det er stort tap at jeg ikke er med, men særlig julekonserter med mannskor er fantastisk vakkert :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Uff, jeg er visst litt treig av meg i dag.. Hei B! :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg lot quiz'n overta Gilmore Girls sendetid. DET skulle det mye til for, men guuuud så moro vi hadde det på quiz - dvs. Rocke-quiz :D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, quiz er kjempemoro! Særlig når vi vinner :-D

 

Svare?