<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Om å sjekke ut et hotell med direktøren

I forbindelse med seminaret omtalt i posten under skal middelaldrende mannlig direktør og jeg sjekke ut det hotellet vi planlegger å la gjestene våre bruke i Oslo. Og det er jo viktig å si fra til resepsjonisten hvor man skal når man forlater kontoret:

Han: Frøken M og jeg skal bare sjekke ut et hotell. Vi er tilbake om en time.

Jeg: Det der hørtes ikke så bra ut.

Han: Nei, det gjorde det virkelig ikke.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Egoisten Sier:

Ern kjekk?

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med dirrty tanker

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Nei. Og så er han gammel. Og ikke på den bra måten. Vi sjekka ikke ut hotellet sånn! Lover.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Så det ble ikke noe på deg? Bomtur, altså.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Definitivt ikke bomtur av den grunn. Definitivt ikke.

 

Svare?