<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

I'm a sucker for romance..Frøkna er spent og krysser fingre og tær for Mirakel og Egoisten i dag!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger mirakel Sier:

Hehe.. :) Jeg er på vei for å møte han nå straks. Fint at du krysser fingrer for oss. Jeg gjør det selv!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

håper det gikk bra og at dere har det hyggelig sammen! :-)

 
 
Blogger Hjerterdame Sier:

Hehe.. Jeg snakka med mirakel mens hun venta på toget. Da var hun nervøs! Det siste jeg hørte var: "ååååh, jeg tror jeg ser hn!! Iiiihiii!"

:p

Ryktene sier at det går bra. Men jeg klør i fingrene etter å ringe henne for å høre. :p Men skal selvsagt la være.

 

Svare?