<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

The circle of unhappiness

Noen sier jeg ser bra ut
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig smart
Noen sier jeg er smart
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig morsom
Noen sier jeg er morsom
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig dyp
Noen sier jeg er dyp
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig spennende
Noen sier jeg er spennende
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig harmonisk
Noen sier jeg er harmonisk
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig kreativ
Noen sier jeg er kreativ
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig systematisk
Noen sier jeg er systematisk
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig impulsiv
Noen sier jeg er impulsiv
Jeg tenker at de ikke syns jeg er særlig klok
Noen sier jeg er klok
Jeg tenker at de ikke syns jeg ser noe særlig bra ut

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous radiohode Sier:

De har rett. Du har feil. Sorry.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

det er helt greit det du :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Istemmer med radiohode.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med rett

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

dere er noen go'inger, er dere!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Ego er sikkert en going. Jeg er ikke en going, jeg bare synes du er så knærsj at jeg sier hva som helst for å smigre. Fortell meg hva som er godt med det? :-D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

nei, hvis du juger for å smigre så er det jo ikke særlig hyggelig. så da trekker jeg go'ingen tilbake.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Jeg sa da ikke med rene ord at jeg lyver? ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

jeg leser deg som en åpen frekvens.. :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vil du deg selv så vondt, da? :-D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

er det vondt å lese deg som en åpen frekvens?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Kjenner du ikke smerten?

 
 
 
Blogger radiohode Sier:

Var det ikke du som leste meg som en åpen frekvens? Du fant tydeligvis ikke frekvensen "radiohode tuller & tøyser"? Det er den jeg sendte på da jeg skrev disse kommentarene. :-D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

joda, jeg gjorde det. men du fant tydeligvis ikke min? :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Åjodadu! :-D

Dette er ekte metakommunikasjon. Er det ikke?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mer meta enn dette blir det ikke :-)

du som er kongen av statistikk og rss og alt det der; hva betyr det når det står "reffering url unknown" i site meter? jeg får så mange sånne syns jeg..

 
 
Blogger radiohode Sier:

Beklager at jeg ikke så dette spørsmålet. Jeg synes jeg har vært innom så mange poster hos deg og vil ikke "stalke". :-)

Jeg er usikker på hva det betyr, men det kan ha noe å gjøre med at site-meter-scriptet ikke er ordentlig "på plass"?

I Kooperativet funker det ikke med noen referals, mens hos meg er alt i sin skjønneste orden. Enkelt fortalt klarer ikke site meter å lese hvorfra besøket kom. Men som sagt: Jeg vet ikke hvorfor.

OK?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

her blir alle kommentarer tatt godt i mot - så du ikke femmeren jeg fikk i esquil sitt prosjekt?

ok. takk for hjelp! :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Akkurat det prosjektet Esquil kjørte der var over grensen, selv for meg, som synes meta kan være morsomt. Så svaret er "nei, jeg så ikke hva Esquil ga deg av karakter". :-)

 

Svare?