<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

The snows of Kilimanjaro


I desember 2005 klarte jeg ved en glipp å kommunisere til ganske mange mennesker på en gang at boka The snows of Kilimanjaro var skrevet av Shakespeare. Og ganske så prompte ble jeg gjort oppmerksom på at Shakespeare faktisk døde drøyt 300 år før denne boka ble utgitt og dermed umulig kunne ha skrevet den. Det er selvsagt Hemingway som er forfatteren.

Jeg blir fortsatt (halvannet år etterpå) minnet på mine manglende kunnskaper om britiske forfattere fra tid til annen - disse kultursnobbene har tydeligvis elefanthukommelse. Hallo; Ernest eller William, samma det vel! Og 300 år er jo bare et øyeblikk i den store sammenhengen, ingen grunn til å ta slik på vei over det.

Heldigvis kan elefanthukommelse også ha hyggelige utslag. Da jeg kom hjem seint i går kveld etter en laaaang dag på jobb, oppdaget jeg at en kompis hadde kjøpt The Snows of Kilimanjaro og sendt den til meg. Takk kjære deg! Jeg gleder meg til å lese min første Hemingway-bok mens jeg slanger meg på et pledd i en park til sommeren.

(Og hvis boka er kjedelig så kan jeg jo alltids leie filmen fra 1952 med Gregory Peck og Ava Gardner..)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Sunbeach Sier:

Nå skal ikke jeg ødelegge din litterære kosmologi, men det er ei novellesamling du har fått. Hva skulle vel Ava Gardner gjøre på fisketur?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Novellesamling ja. Jeg fortsetter å vise min littærere kunnskapsløshet for hele verden. Sukk.

 

Svare?