<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjærlighet er så viktig


Jeg har en venn som ofte er full av fjas og tøys men som innimellom lirer av seg vakre og kloke ting, tilsynelatende nesten uten å tenke seg om. Da vi snakket sammen i går sa han blant annet: Kjærlighet er så viktig, at du bør dele den med noen som vil ta den i mot.

Det er sant. Det kan nesten ikke bli sannere enn det. Du skal ikke kaste vekk kjærligheten på noen som ikke tar den i mot og som gir av sin kjærlighet tilbake.

Min kloke venn sier også at jeg er både håpløs og fin. Håpløs fordi jeg prøver veldig hardt, roter det til litt og går på trynet. Men fin fordi jeg gjør det helhjerta. Det er også sant. At jeg tryner med hele hjertet er det ingen som kan ta fra meg. Det gjør vondt, men jeg tror det er bedre enn å satse og tryne halvhjerta. For hvis man satser halvhjerta, kan man ikke vinne mer enn halvhjerta heller.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?