<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna deler ut gode råd


De siste tre dagene har jeg som kjent observert statens kvinner og menn og jeg drister meg herved til å gi dem noen råd, om enn uten at de noen gang får vite det selv:

* Hvis du avslutter alle setningene dine med hevede øyenbryn og åpen munn, fremstår du ikke som utpreget intelligent.

* Lange negler på menn er veldig, veldig ekkelt.

* Gutta; reality check: Vi merker om dere fiser selv om det er lydløst. Det lukter nemlig skikkelig vondt (og det er spesielt vemmelig når dere fiser - gjentatte ganger - under en forelesning)

* Når man er voksen bør det kunne forventes at man klarer å spise kokt fisk til middag.

* Hvis du vil at andre skal synes det du sier er interessant, er det en fordel om stemmeleiet ditt ikke er fullstendig monotont.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Zava Sier:

Ha ha, meget bra! Dette burde ganske mange menn lese, alt for mange begår flere av disse kardinalsyndene støtt og stadig.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja. Og det er en skam!

 

Svare?