<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøken Unnasluntrer


I dag er det dugnad i borettslaget og jeg er ikke med. Jeg har faktisk aldri vært med, hvert eneste år har det fallt seg sånn at jeg ikke har vært hjemme når naboene har møttes til dyst over trillebåren.

I år er jeg hjemme, men holder meg innendørs som den slasken og unnasluntreren jeg er. Etter å ha tilbragt de siste tre dagene med å konversere høflig med statens kvinner, så orker jeg ikke snakke med flere jeg ikke kjenner på en stund.

Jeg burde selvsagt benyttet denne sjansen til å bli kjent med naboene mine. Men jeg gidder ikke. Jeg kan gjøre det et annet år.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?