<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hello Saferide: If I don't write this song, someone I love will dieHello Saferide oppdaget jeg ved en tilfeldighet da hun ga ut debutplata i 2005. Jenta bak det snodige artistnavnet er svensk og heter Annika Norlin og ga i år ut en svenskspråklig plate under navnet Säkert.

Stort sett alle sangene på debutplata til HS er små perler, tekstene alene er god nok grunn til å sjekke ut resten av albumet. Desverre har hun ikke fått laget så mange musikkvideoer så istedet for å gi dere et opptak av en middels liveopptreden hvor hun synger en av mine absolutte favorittsanger, får dere If I don't write this song, someone I love will die, en småkoselig sang om tvangstanker - med video.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous ChiRon Sier:

Kan jeg få anbefale et par band som jeg har lagt min elsk på?
1. Mother mother - Album "Touch Up"
Genial,dyp,rocka og passe grunn der det trengs.
2. Floors and Walls - Album "What can we do today" Ny magisk sound fra "punk-o-matic"-landet England.Grådige tekster,røffe toner, og uvirkelig bra satt sammen.
3. Merz . Album heter "Merz"
Debutplata til "the guy that's gonna save britpop.." Litt trip-hop,litt jazz, og en dasj med pop. Stort!
4. Low - Album The Great Destroyer
Pensum! ;-)

 

Svare?