<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Anna BergendahlTa en kikk på dette klippet og få en helt ny opplevelse av hva Idol kan være. Jeg er stum av beundring og i tillegg ekstremt sjarmert av den genuine gleden hennes etterpå. Hun er seksten år, verden ligger åpen.

Dessuten elsker jeg at svenskene kan kalle hverandre "mitt hjärta".

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Snåta Sier:

We're sorry. This video is no longer available.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ups, sorry. Fiksa nå :-)

 
 
Blogger Snåta Sier:

Ja, det var jenta si!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, hun er aldeles strålende!

 
 
Blogger Britt Åse Sier:

Ooooh! der fikk jeg meg "a good cry", gitt :-)

 

Svare?