<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Sadistkidsa i kassa på Meny


Hva slags ekle sadister er det egentlig som jobber i matbutikker nå for tiden? En ting er jo at de aldri - aldri! - er til hjelp når man spør dem om noe, en annen ting er den kjipe hviskestemmen de bruker når de ser at du drister deg til å ha mp3-propper i ørene når de ekspederer deg.

Det slår nemlig aldri feil. Hører jeg på musikk (veldig veldig lavt selvsagt), eller om jeg for den saks skyld bare har pluggene i ørene, så kan du banne på at hun i kassen bruker sin aller laveste hviskestemme når hun spør om jeg skal ha pose. Bare for å være vemmelig. Og som regel går det jo greit at hun hvisker, for etter en del år med musikk i ørene har jeg lært meg å lese på leppene ganske bra (flaks for meg hvis jeg blir døv i mitt neste liv.. eller i dette livet også, når jeg tenker meg om). Men noen ganger er det visst ikke slemt nok for den lille kasse-kiden å hviske, så hun mumler i tillegg sånn at det er helt umulig å gjette seg til at hun faktisk lurer på om jeg har lyst til å betale en krone for å få en plastpose av henne.

Jeg har sittet i kassa selv noen sommere for hundre år siden og ja; jeg vet at det fins irriterende kunder. Men JEG er jo ikke en av dem!!

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?