<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Blakk

Det er helt utrolig at jeg har klart å bruke opp alle pengene mine - igjen! Dette skjedde aldri før i tiden, selv ikke da jeg var student hadde jeg for vane å være blakk. Det virker nesten som jo mer penger jeg har mellom hendene, jo dårligere blir jeg til å disponere dem. Sparekontoen som i teorien burde inneholde sånn ca en månedslønn i tilfelle regnværsdager blir stadig tommere etter som jeg ca annenhver måned må låne litt penger av meg selv rett før lønning og ikke er imponerende flink til å betale tilbake til meg selv. Forresten er "rett før lønning" ikke helt riktig - denne måneden tok jeg opp mitt første selvlån ca midt i perioden. Ikke bra! Full skjerpings må til (og hva i all verden bruker jeg alle pengene på??)

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?