<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Litt dårlig beregna


NTB melder at det i det pågående presidentvalget i Øst-Timor har oppstått en krise; de har rett og slett gått tom for stemmesedler! Dette er et land hvor det bor færre enn en million mennesker og bare drøyt 500 000 av dem har stemmerett.

Folkene på Øst-Timor burde ta lærdom av det logistiske mirakelet av et valg som foregikk i DR Kongo i fjor. Der ble 30 millioner stemmesedler distribuert til om lag 50 000 valglokaler – i et land på størrelse med hele Vest-Europa, der infrastruktur som f.eks veier er nesten ikke-eksisterende.

Øst-timoreserne kan dessuten gjerne bli inspirert av den fredlige gjennomføringen av valget som folkene i Kongo overrasket verden med (vel, de som gadd å følge med da) - både under valget og etter at det ble klart at Joseph Kabila skulle fortsette som landets president.

Etiketter: , ,

 

til denne posten

Svare?