<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Fantastiske Brenton Woods


Snille Undre fra Undreverset (sorry, jeg skjønner ikke hvordan jeg legger inn en link - kan noen hjelpe?) har forklart meg hvordan jeg legger inn videoer fra youtube. Hurra! Først ute er Gimme little sign fra 1967. Sekstitallet er i grunnen alt man trenger, både hva gjelder musikk og mote. Motown forevah!

Update: Se, nå kan jeg lage linker også, yay! Takk igjen til Undre!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Undre Sier:

Aldri hørt om Brenton Woods før, men dette ga mersmak. :)

Og linkene lager du enklest ved å merke den teksten du vil ha link under, og så klikker du på det lille tegnet som ligner litt på en jordklode med ukledelige briller i editoren din.

 
 
Blogger Undre Sier:

... og da får du selvsagt opp en liten rute der du limer inn adressen til sida du vil linke til.

 

Svare?