<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Raftoprisen 2008 til kongolesisk pastorÅh, så glad jeg er i dag! Som Kongonerd er jo nyheten om at pastor Bulambo Lembelembe Josué fra DR Kongo har vunnet Raftoprisen, det mest gledelige jeg har hørt på lenge. I begrunnelsen for tildelingen heter det at ”Bulambo Lembelembe Josués arbeid gir barnesoldater, voldtatte kvinner og andre krigsofre håp om fred, forsoning og et menneskeverdig liv”.

Vår alles helt Jonas Gahr Støre sier: ”Årets Raftopris er viktig og riktig. Den retter oppmerksomhet mot en glemt krise, og løfter innsatsen til en lokal helt og hans utrettelige innsats for å fremme fred og forsoning i Øst-Kongo. Mange tusen barn og kvinner utsettes hvert år for grusomme overgrep i Kongo. Massevoldtekter brukes systematisk for å bryte ned samfunnene, og de humanitære følgene er katastrofale”.

En annen helt, Jan Egeland, omtaler ofte situasjonen i DR Kongo som en av de mest oversette konfliktene i vår tid og leder i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård, karakteriserte konflikten i Kongo som den mest dødelige etter andre verdenskrig, da han leste opp begrunnelsen for tildelingen.

Dagens vanskelige situasjon i DR Kongo er knyttet til folkemordet i Rwanda, ettersom noen av de ansvarlige militsgruppene rømte over grensa inn til Kongo og fortsatte herjingene der. Siden krigen startet i 1998 er anslagsvis 5,4 millioner mennesker omkommet (hovedsakelig av sykdom og matmangel) og et tilsvarende antall er på flukt i eget land.

Etiketter:

 

til denne posten

Svare?