<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Det første innlegget

Hmm.. første innlegg. Kjenner prestasjonsangsten komme krypende, men hei; det er jo ingen som vet om denne bloggen (ennå) og hvertfall ingen som vet at det er jeg som skriver den.

Tenkte jeg skulle skrive det som faller meg inn, har ingen klar plan om å skrive om et spesielt tema. Jeg skriver for min egen del og om noen andre skulle slumpe til å synes det er interessant så er det jo fint det!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Undre Sier:

Velkommen til Blogglandia (som du sikkert alt har sett er "nerdefaktoren" høy og navleloet nesten til å gå seg bort i ;) ).

Fortsett å skrive for din egen del, og bloggen vil bringe deg mye gode stunder. :)

Skulle du føle behov for å fortelle folk at du har nye innlegg er http://www.bloggrevyen.com/ et bra sted å begynne. :)

 
 
Anonymous mariamytterist Sier:

Fra en fersking til en annen: Hei! :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Undre: Takk for velkomsthilsen og tips, du er jo rene redningen i bloggeverden!

Maria: Hei til deg og!

 

Svare?