<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna flytter

Jippi og hurra, endelig flytter jeg til eget domene! Ydmyke takk sendes i bøtter og lass til Hjorthen, hvis generøse goodwill i denne sammenhengen har blitt strukket adskillig lengre enn den burde blitt. Uten hans hjelp hadde dagens flytting i beste tilfelle funnet sted en gang til neste år, etter måneder med panikk og stress og frustrasjon.

Løp bort på frokenmakelos.com og se - og husk å oppdatere bokmerker og rss-leser og denslags!

(Bildet er stjålet fra Elli Moody.)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

gratulerer!!! betyr dette at vi kommer til å se deg mer igjen - nå som hjemmesiden (og nerdingen?) er ferdig ;)?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk! Jeg blir ferdig med nerdingen ca samtidig som du blir ferdig med klatringen.. Hoho! :-D

 

Svare?